ശിവദാസ് ചേമഞ്ചേരിക്ക് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഗുരുപൂജാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.

പൂക്കാട് കലാലയം സ്ഥാപക ഗുരുനാഥനും പ്രിൻസിപ്പാളുമായ ശിവദാസ് ചേമഞ്ചേരിക്ക് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഗുരുപൂജാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.

News & Events

Scroll to Top