പൂക്കാട് കലാലയം ഒരുക്കുന്ന പുതിയ നാടകം – ചിമ്മാനം

കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ പൂക്കാട് കലാലയം ഒരുക്കുന്ന പുതിയ നാടകം – ചിമ്മാനം.

നാടകരചന : സുരേഷ്ബാബു ശ്രീസ്ഥ.

സംവിധാനം: മനോജ് നാരായണൻ.

News & Events

Scroll to Top